O Consorcio crea unha comisión para calcular a factura do “arteixit”

José Antonio Santiso Miramontes é o alcalde de Abegondo e presidente do Consorcio

O Consorcio As Mariñas impulsou a creación dunha comisión de 7 membros para tratar de chegar a un acordo sobre a cota de liquidación corresponderá ao Concello de Arteixo pola súa saída deste ente, prevista para o 1 de xaneiro de 2018. A constitución da comisión ditouse onte por decreto da presidencia e del formarán parte tres membros propostos pola agrupación de concellos e outros tres propostos polo Concello arteixán e que terá o mesmo presidente que o Consorcio, o alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso (PP).

A comisión deberá realizar unha proposta de liquidación para calcular a cota de separación de Arteixo. Para este cálculo, deberán emitirse unha certificación do secretario do Consorcio sobre os bens e dereitos, un informe os servizos e contratos gestionados de forma consorciada, un informe do interventor sobre o estado de contas, dereitos e obrigacións en vigor e sobre transferencias para gastos correntes e investimentos do Consorcio e unha certificación da secretaria sobre o persoal. Os tres integrantes propostos polo Consorcio para a comisión serán o interventor e o secretario comarcais e o interventor de Oleiros. Arteixo non fixo público aínda a que membros propoñerá. O presidente, ademais, “poderá dispoñer a incorporación doutros asesores especialistas que considere pertinentes, limitándose os devanditos asesores a prestar a súa colaboración nas súas especialidades técnicas e actuando con voz pero sen voto”, precisa o decreto que acorda a constitución da comisión.

Arteixo precisa que “no capítulo de gastos podería estar a parte dos contratos de recollida de transporte e residuos e no capítulo de ingresos computaranse o remanente de preto de sete millóns de euros que teñen o Consorcio neste momento”. O ente comarcal confía en chegar a un acordo e descarta pronunciarse sobre as consecuencias no caso de que a negociación non chegase a bo porto.

Arteixo ameazou en máis dunha ocasión con levar o asunto aos tribunais si non está de acordo coa liquidación que lle propoña o ente comarcal. O Consorcio estimou a finais de 2015 que a Administración arteixana debería pagar “entre 2 e 3,5 millóns” por abandonar o proxecto comarcal, a entender que debe asumir o impacto que terá a súa marcha para os concellos que se quedan, ao repercutir, por exemplo, nos prezos que se paga polo tratamento do lixo, que son menores canto maior cantidade envíase, polo que se elevarán ao marchar Arteixo, que quere gestionar o lixo en solitario.

Advertisements